Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) platí pro prodej e-knih, on-line návodů, kurzů a workshopů (vše dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno jen jako „produkty“), objednávku služeb („konzultací“), seminářů, kurzů, vzdělávacích pobytů (dále jen „vzdělávací akce“) na webových stránkách www.belandy.art.

Na webových stránkách je možné nalézt podrobný popis nabízených produktů a informace o členské sekci, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich může klient očekávat. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. 

V neposlední řadě se poskytovatelka zabývá ilustrací a psaním knih. Konkrétní podmínky spolupráce upravuje v daném případě osobně vyhotovená smlouva.

Provozovatelkou webových stránek a poskytovatelkou produktů a služeb je RNDr. Barbora Dvořáková Ph.D., IČ: 06250203, se sídlem Mazovská 476/2, 181 00 Praha 8, podnikatelka zapsaná v Živnostenském rejstříku v Praze 8, telefon: +420 723 758 624, e-mail: dvorakova@tutanota.com (dále jen „poskytovatelka“).

1. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování služebodborného poradenství klientům, právní vztahy při pořádání vzdělávacích akcí a při prodeji digitálního obsahu (produktů), které poskytovatelka nabízí na belandy.art. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou a klientem.

 2. Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem (smlouvy o poskytování služeb nebo o poskytování digitálního obsahu) se obvykle uzavírá formou objednávky, kterou klient učiní e-mailem na dvorakova@tutanota.com a poskytovatelka následně uzavření smlouvy formou přijetí objednávky potvrdí na e-mailovou adresu klienta. Součástí (přílohou) je i faktura. Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem. Smlouva je archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

 3. V případě objednávky e-knihy vybere klient konkrétní produkt a vyplní požadované údaje. Objednávku odešle kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

 4. Poskytovatelka není plátcem DPH.

 5. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 6. Podáním objednávky klient stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Poskytovatelka vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

 7. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvyjsou patrné z procesu objednávání a klient má možnost a v jeho vlastním zájmu je před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat, případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelkou považovány za správné.

 8. Uhrazením odměny, popř. ceny, se rozumí připsání odměny, popř. ceny, na účet poskytovatelky. Sjednanou cenu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodemna bankovní účet poskytovatelky; pokyny k platbě v podobě faktury obdrží klient v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě je nevyhnutné uvést příslušný variabilní symbol (číslo faktury), aby byla poskytovatelka schopna platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

  Cena je splatná do 14 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. U vzdělávacích akcí musí být celá cena uhrazena nejpozději 1 den před konáním vzdělávací akce, není-li výslovně dohodnuto mezi poskytovatelkou a klientem jinak.

 9. Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatelka opraví na základě e-mailové komunikace.

 10. Při koupi on-line produktu bude digitální obsah dodán do 3 pracovních dnů po zaplacení ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu bude klientovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém sídle poskytovatelky a klientovi budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu. V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdrží klient po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude klientovi digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou klientům jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

 11. I když poskytovatelka předpokládá, že typickým klientem bude spotřebitel, může být klientem samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

 12. Klient-podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „klient“). Ostatní klienti-nakupující u poskytovatelky, kteří v objednávce neuvedou své IČO, budou považování za spotřebitele ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi odborné poradenství, zajistit klientovi účast na vzdělávací akci, kterou si klient objednal, nebo poskytnout klientovi digitální obsah (produkt), a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu. Smlouva je realizovaná na základě objednávky učiněné na webových stránkách poskytovatelky buď stanoveným formulářem, nebo prostřednictvím e-mailu na adresu: dvorakova@tutanota.com.

3. Konzultace

 1. Konzultace lze u poskytovatelky objednat prostřednictvím emailové adresy anebo telefonu uvedeného na belandy.art. Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávkyze strany poskytovatelky.

 2. Odborné konzultace provozuje poskytovatelka převážně on-lineprostřednictvím služby Skype, Messenger a Whatsapp.

 3. Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. Pokud odborná konzultace neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil, vyúčtuje poskytovatelka klientovi odměnu za jednu hodinu marně uplynulé konzultace a klient se zavazuje tuto částku poskytovatelce uhradit.

 4. Odměna je účtována za běžnou hodinovou sazbu, která je uvedena na webových stránkách poskytovatelky. Odměna za konzultaci je splatná po skončení konzultacena základě faktury bankovním převodem.  

 5. Prodlením s úhradou faktury v řádném termínu je poskytovatelka oprávněna žádat úhradu úroku z prodlení. Klient bere na vědomí, že neuhrazením faktury se objednávka neruší a jeho závazek uhradit objednané služby trvá.

4. Vzdělávací akce

 1. Vzdělávací akcí“ se rozumí workshop, seminář, kurz, vzdělávací pobyt. Jednotlivé typy Vzdělávacích akcí poskytovatelka vypisuje na svých webových stránkách. Vždy je uveden termín konání Vzdělávací akce, délka trvání a výše vstupného.

 2. Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem, resp. zájemcem o vzdělávací akci, je uzavřena připsáním platby na účet Při zrušení účasti na vzdělávací akci ze strany klienta se zaplacené vstupné nevrací. Přihláška se automaticky posouvá na další vypsaný termín. Zaplacený poplatek je rovněž možné převést na náhradníka.

 3. Poskytovatelka pořádá Vzdělávací akce pouze v případě účasti minimálně 5 klientů. Maximální počet klientů je 20. Poskytovatelka si vyhrazuje právo akci kdykoliv zrušit nebo přesunout na jiný termín, změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města.

 4. V případě, že Vzdělávací akce bude zrušena z důvodů nedostatečného počtu klientů, zavazuje se poskytovatelka vrátit platbu zpětna účet klienta, ze kterého platbu přijala, nebo převést platbu na jiný termín akce dle volby klienta.

 5. V případě, že akce bude zrušena z důvodů události, která jeho konání znemožní(např. nemoc, přerušení dodávky elektrické energie nebo z důvodů zásahu vyšší moci), zavazuje se poskytovatelka neprodleně informovat klienty a přesunout akci na jiný termín.

 6. Klienti mohou platit celou částkupřed začátkem programu.  Podkladem pro všechny platby je faktura.

 7. Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých klientů. Není dovoleno je bez vědomí poskytovatelky a písemného souhlasu, jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

 8. Po zakoupení on-line kurzu či workshopu obdrží klient po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do uživatelského účtu. Klient není oprávněn umožnit jejich použití třetím osobám. V případě závažného porušení těchto povinností je poskytovatelka oprávněna uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

 9. Úhradu úroku z prodlení. Klient bere na vědomí, že neuhrazením faktury se objednávka neruší a jeho závazek uhradit objednané služby trvá.

5. Digitální obsah

 1. Digitálním obsahem se rozumí e-kniha, on-line návod, on-line kurz a workshoppro samostudium.

 2. Smlouvou o poskytování digitálního obsahu, která se realizuje na základě objednávky učiněné na e-mail dvorakova@tutanota.com, kterou poskytovatelka bezodkladně po obdržení potvrdí na e-mail klienta, se poskytovatelka zavazuje zpřístupnit klientovie-knihu nebo on-line kurz, resp. přístup do workshopu (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a klient se zavazuje platit za to odměnu. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku.

 3. Poskytovatelka se zavazuje zpřístupnit klientovi digitální obsah bezodkladně po připsání kupní ceny na účet poskytovatelky. Na e-mail, uvedený v objednávkovém formuláři, klient obdrží buď odkaz na stažení e-knihy, nebo přístupové údaje k on-line kurzu, nebo do workshopu.

 4. V případě, že by klientovi nedorazil odkaz na stažení e-knihy či přístupové údaje k zpřístupnění on-line kurzu, je nutnéinformovat poskytovatelku na e-mail dvorakova@tutanota.com.

 5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby klient měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu.

 6. Je-li poskytovatelka v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může klient odstoupit od smlouvy, nesplní-li poskytovatelka svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co ji klient vyzval k plnění, nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.

 7. Je-li klientovi společně s produktem nebo vzdělávací akcí poskytnut dárek, je darovací smlouva uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany klienta bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a klient je povinný poskytovatelce poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo vzdělávací akce, není-li na webovém sídle uvedeno jinak.

 8. Klient je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. Poskytovatelka odpovídá za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a klient je vytkne bezodkladně. Není-li sjednáno mezi poskytovatelkou a klientem jinak, součástí dodávky nejsou aktualizace digitálního obsahu.

 9. Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že klient namísto odměny poskytovatelce poskytuje své osobní údaje, ledaže je poskytovatelka zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností.

 10. Sjednává se, že poskytovatelka poskytuje klientovi v postavení spotřebitele digitální obsah způsobem umožňujícím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a z tohoto důvodu tedy není klient v postavení spotřebitele oprávněn od smlouvyo poskytování digitálního obsahu způsobem dle § 1829 odstoupit.

 11. V případě odstoupení klienta od smlouvy na online produkt, je poskytovatelka oprávněná neprodleně po doručení odstoupení kupujícímu deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu. Formulář k odstoupení klient odešle emailemna adresu dvorakova@tutanota.com spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

 12. U on-line kurzů, a to jak pro klienty v postavení podnikatele, tak spotřebitele, že pokud kurz nebude klientovi vyhovovat, vrátí poskytovatelka klientovi kupní cenu, pokud do 48 hodin od zakoupení kurzu o této skutečnosti informuje poskytovatelku na email dvorakova@tutanota.com.

 13. . Klient bere na vědomí, že neuhrazením faktury se objednávka neruší a jeho závazek uhradit objednané služby trvá.

6. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

 1. Digitální obsah a další know-how poskytované na základě objednávky učiněné na dvorakova@tutanota.com, nebo prostřednictvím belandy.art jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a jsou jejím majetkem, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

 2. Klient může použít obsah podléhající ochraně dle předchozího odstavce pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.

 3. Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

7. Klient spotřebitel

 1. Klient – spotřebitel je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tedy s poskytovatelkou, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). Za spotřebitele se obvykle považuje ten klient, který při nákupu služeb a produktů na dvorakova@tutanota.com, nebo prostřednictvím belandy.artneuvede své IČO.

 2. Spotřebitel požívá podle těchto smluvních podmínek stejná práva jako klient podnikatel,a navíc se na něho vztahuje zákonná ochrana spotřebitele.

 3. Vykazuje-li digitální obsah vadu, spotřebitel je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí digitálního obsahu. Je-li to možné, může požadovat její odstranění. Práva z vadného plnění uplatní klient u poskytovatelky na e-mailu dvorakova@tutanota.com bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace poskytovatelka potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobila klientovi značné obtíže.

 4. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevunebo odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatelka vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění, nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Formulář k odstoupení, který klient nalezne zde, odešle emailem na adresu dvorakova@tutanota.com spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu. Klient není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

 5. Peněžité částky, které má poskytovatelka z důvodu vadného plnění vydat spotřebiteli, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy, či pokud klient odstoupí od smlouvy, vrátí poskytovatelka na vlastní nákladybez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel uplatnil právo z vadného plnění.

 6. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy(zejména ust. § 1914-1925, § 2161-2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

 7. Reklamaci vyřídí poskytovatelka bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Sjednali-li poskytovatelka a spotřebitel, že reklamace bude z objektivních důvodů vyřízena v delší lhůtě než v uvedené 30denní, poskytovatelka v uvedené 30denní lhůtě spotřebitele alespoň informuje o průběhu reklamace.

 8. Majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatelka poskytuje produkty v rozsahu a způsobem uvedených v popisu na svých stránkách. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jí poskytovaných produktů získá zákazník finanční či zdravotní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky. Výslovně poskytovatelka neodpovídá za úspěch či výsledky při aplikaci svých produktů a služeb, pokud spočívají v okolnostech, které poskytovatelka nemůže vlastními úkony jakkoli ovlivnit a které spočívají v jednání a rozhodnutí klienta.

 2. Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe poskytovatelky. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na klientech, jak je v praxi použijí a jakou péči a úsilí budou věnovat uvádění těchto informací do praxe. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Poskytovatelka výslovně upozorňuje, že se nejedná o zdravotní služby. Pokud je v popisu produktu nebo vzdělávací akce uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem nebo splnění jiných podmínek účasti, klient je vyzván, aby bral toto doporučení vážně. 

 3. Poskytovatelka používá v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníkůsvých služeb a digitálního obsahu, které získala od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči poskytovatelce, nebo na vyžádání po využití služby či po konzumaci digitálního obsahu. Pro získání recenze poskytovatelka oslovuje vždy konkrétní (platící) zákazníky. Recenze nejsou upravovány, poskytovatelka si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby.

 4. Pro řešení sporů z odpovědnosti za vady jsou příslušné obecné soudy, a to i pro zákazníky v postavení spotřebitele. Dále, v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor s výše uvedenou výjimkou.

 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

 6. Ustanovení o ochrane osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu poskytovatelky.

 7. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může poskytovatelka měnit či doplňovata tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 9. Smluvní vztah a práva a povinnosti účastníků dle těchto obchodních podmínek se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 15. 2. 2023.